گالری تصاویر
عکس دسته جمعی کارکنان ملامین شیرکوه یزد در فروردین 96
نمایی از تولید ملامین در کارخانه ملامین شیرکوه یزد
نمایی از تولید در کارخانه ملامین شیرکوه یزد
نمایی از کارخانه ملامین شیرکوه یزد
نمایی از کارخانه ملامین شیرکوه یزد
نمایی از کارخانه ملامین شیرکوه یزد
 
نمایی از کارخانه ملامین شیرکوه یزد